Enkle miljøgrep gir resultater

Enkle miljøgrep gir resultater

5 min

Ved å iverksette noen effektive tiltak innen flere satsingsområder holder Onninen stø kurs mot en mer bærekraftig drift.

Onninen, som er en del av Kesko Corporation, jobber kontinuerlig mot en mer bærekraftig drift. Selskapet har forankret egen virksomhet i flere av FNs bærekraftsmål som fungerer som en felles global arbeidsplan frem mot 2030.

Mye av klimagassutslippene tilknyttet vår egen drift skjer i forbindelse med varetransport og emballasje. Derfor har vi definert to bærekraftsmål som spesielt relevante for vår egen drift:

  • Stoppe klimaendringene (mål 13)
  • Ansvarlig forbruk og produksjon (mål 12)

Under disse to målene har vi implementert flere ulike tiltak som vi allerede ser resultater av, men som vi også arbeider videre med i 2022.

I tillegg har vi forpliktet oss til to andre viktige bærekraftsmål:

  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 8)
  • Likestilling mellom kjønnene (mål 5)

Du kan lese mer om hvordan vi jobber med disse fire bærekraftmålene under.

Små og store tiltak gir en betydelig samlet gevinst

Transport av varer bidrar til CO2-utslipp. Derfor er det viktig å ha fokus på tiltak rettet mot dette området, slik at vi er i stand til å nå våre egne klimagassmål innen 2030. Det er svært viktig å ha god oversikt over reelle utslipp, og per i dag har vi ca. 70 % av transportvolumet vårt hos leverandører med CO2-regnskap. Det gir oss et godt grunnlag for å etablere et CO2- regnskap, lage et budsjett for 2022-2030 og sette inn ytterligere reduserende tiltak i tiden som kommer.

I tillegg har vi iverksatt andre tiltak som bidrar til å redusere CO2-utslipp tilknyttet vår distribusjon av varer.

I Trondheim bruker vi i dag elbiler til varedistribusjon, og i Oslo og Bergen leveres varer fra Plukk & Pakk med elbil. I tillegg har vi innført elektriske løsninger i storbyer, og jernbane mellom landsdeler.

Til Bergen og Stavanger sendes det med tog én gang per uke, sier Egil Thoner, leder for kjørekontor og transportløsninger i Onninen. De andre dagene med EURO6 lastebil.

På hovedlageret på Berger er det også gjort noen miljøvennlige investeringer.

– Vi anskaffet en treknuser i 2018. Det medførte en leiepris per måned, men vi reduserte kostnadene med ca. 50 %. Miljøgevinsten ble en reduksjon av transporter fra 120 til 25 per år. De minste dieseltruckene er også byttet ut med elektriske. Vi har bare igjen én stortruck på diesel som man har som mål å bytte ut til neste år, sier Arild Aamodt ved Onninens hovedlager på Berger.

Ung mann i verneklær holder i en elektrisk tralle.

ELEKTRISK KRAFT: på lageret på Berger kjøres det elektrisk.

Mye å hente på energioptimalisering

For å optimalisere energibruken på arbeidsplassene våre har vi fått på plass en felles strømavtale som leverer kraft fra fornybare kilder. Dette bidrar til at vi har bedre oversikt over vårt totale forbruk fra år til år, og kan se hvor i organisasjonen vi kan sette inn fornuftige tiltak for å redusere forbruket. Noen avdelinger har tatt et steg videre og gjort spesielt gode tiltak.

– I 2013 gjorde vi en del beregninger på strømforbruket vårt, og så at vårt årlige forbruk var på 1 500 000 kWh. Da hadde vi lysstoffrør som belysning på lageret. Det var ukentlig utskifting av defekte lysrør, og lysrørene fikk redusert lys etter noen år, sier Aamodt. 

Det ble investert to millioner kroner i å bytte ut belysningen på begge lagrene på Berger med LED-lys. Målet var å nedbetale investeringen på 6–7 år, samt å spare 300 000 kWh pr år.

– Besparelsen ble 400 000 kWh og nedbetalingen ble 5 år, så i tillegg til nesten vedlikeholdsfritt, og mye bedre lys over det hele, førte dette også til besparelser.

En husholdning bruker i snitt 16 000 kWh, så besparelsen tilsvarer en reduksjon på 25 gjennomsnittshusholdninger per år. Avdelingen på Berger har også gjort noen grep for å redusere fjernvarmeforbruket, blant annet ved å lage en enkel styring med Microtemp-termostater som styres via en app.

– Det gir enklere styring av varmen samt besparelse i forbruk.  Forbruket gikk ned 250 000 kWh i 2020, men været spiller også inn. Det kan være en besparelse her på rundt 150 000 kWh, sier Aamodt.

En pappeske kjører nedover et samlebånd på et stort lager

MYE Å SPARE: ved å endre til papiremballasje og redusere tykkelsen på plast.

Tiltak rettet mot mer sirkulærøkonomi

Onninen jobber også kontinuerlig med å redusere vår egen bruk av emballasje. Vi er opptatt av mest mulig ombruk av emballasje, fordi vi da også reduserer behovet for innkjøp av ny emballasje. I tillegg er det viktig å bruke emballasje med høyt resirkulert innhold, spesielt når det gjelder plast, og emballasje som kan gjenvinnes til ny emballasje eller andre materialer.

– På lageret er det ombruk av en del av pallekasser i papp fra Express-butikkene. Vi sender varene i halvpall- og helpallkartonger til Express-butikkene i nærområdet, og disse brettes sammen og blir returnert til lageret for ombruk. I tillegg har man fokus på å benytte pakkemateriell som er mer miljøvennlig på lageret, uten at det går utover kvaliteten, sier Aamodt.

På hovedlageret og i Express-butikkene har vi innarbeidet god systematikk for avfallssortering. Vi tilbyr også kundene ved alle Express-butikker et mottak for EE-avfall og kildesortering. Dette er gratis, og kunden kan sortere ubegrenset mengde. Avfallet fordeles på fraksjoner, for eksempel ved at lyskilder sorteres for seg og batterier et annet sted, for å gjøre det enkelt for kunden å kildesortere.

Felles innsats for bedre bærekraftighet

På veien mot en mer bærekraftig drift er vi avhengige av å spille på lag med både samarbeidspartnere, leverandører og kunder. Under mål 8 handler det om at vi har på plass et godt avtaleverk med våre leverandører, med tanke på menneskerettighetsspørsmål og arbeidsforhold i innkjøpskjeden. Vi følger også opp leverandører som har produksjon i eventuelle høyrisikoland. På dette området kommer det nye lovkrav i Norge fra og med juli 2022, så det vil bli enda viktigere å følge med fremover. Under mål 5 har vi forpliktet oss til målsettingen om å gi begge kjønn samme rettigheter og muligheter i vår organisasjon.

Onninen er også opptatt av at arbeidet vårt med bærekraft skal integreres i dialogen med kunder. Vi er opptatt av et godt og tett samarbeid for å møte krav til miljøsertifiserte bygg som BREEAM-NOR, svanemerkede bygg, Futurbuilt-krav eller andre særlige offentlige miljøkrav rettet mot bygg.

Vi har stor tro på felles innsats og enkle konkrete miljøtiltak steg for steg. På den måten kan vi ta stadig nye skritt mot en mer bærekraftig drift.

Du vil kanskje også lese

Vil du ha flere nyheter fra onn:time?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Onninen Logo